Výpovědní lhůta a nemocenská: Co potřebujete vědět?

Výpovědní Lhůta A Nemocenská

Nemocenská výpovědní lhůtu neprodlužuje

Doba strávená na nemocenské se vám do výpovědní lhůty nezapočítává. Výpovědní lhůta začíná běžet až dnem následujícím po dni skončení pracovní neschopnosti. Pokud tedy onemocníte během výpovědní lhůty, její běh se přeruší a pokračuje až po vašem návratu do práce. To platí i v případě, že onemocníte opakovaně.

Výjimku z tohoto pravidla tvoří situace, kdy vám byla dána výpověď z důvodu porušení pracovních povinností zaviněných úmyslně nebo zvlášť hrubou nedbalostí. V takovém případě se nemocenská do výpovědní lhůty započítává.

Je důležité si uvědomit, že i během pracovní neschopnosti vám běží některé důležité lhůty, například lhůta pro podání žaloby u soudu. Proto je vždy vhodné konzultovat svou situaci s odborníkem, například s advokátem specializujícím se na pracovní právo, abyste předešli případným komplikacím.

Výjimky: Ochrana během nemoci

Výpovědní lhůta běží i v době nemoci. Zaměstnanec v pracovní neschopnosti tedy může dostat výpověď a jeho pracovní poměr skončí po uplynutí výpovědní doby, a to i v případě, že je stále nemocný. Zákoník práce ale myslí i na ochranu zaměstnanců v této situaci. Zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď v době, kdy je uznán dočasně práce neschopným pro nemoc nebo úraz, pokud si ji sám způsobil úmyslně. Stejně tak je chráněn i zaměstnanec, který je uznán dočasně práce neschopným z důvodu těhotenství nebo mateřství. Tato ochrana se vztahuje na celou dobu pracovní neschopnosti, a to i v případě, že přesáhne výpovědní lhůtu. Pozor si musí dát zaměstnanec, jehož pracovní poměr má skončit během této ochranné doby. Výpovědní lhůta v tomto případě neběží, ale začne běžet až dnem následujícím po dni, kdy tato ochranná doba skončila. To znamená, že pracovní poměr neskončí uplynutím původně stanovené výpovědní lhůty, ale až po uplynutí lhůty, která začala běžet až po skončení ochranné doby.

Výpověď během nemocenské je možná

Mnoho lidí se mylně domnívá, že během nemoci je chrání před výpovědí ze strany zaměstnavatele. Bohužel to tak úplně není. I když jste momentálně na nemocenské, váš pracovní poměr může být ukončen. Existují ale jasně daná pravidla a výjimky, které je nutné znát.

Výpovědní lhůta běží standardně i během vaší pracovní neschopnosti. To znamená, že pokud vám zaměstnavatel dá výpověď, začne se lhůta počítat ode dne doručení výpovědi, bez ohledu na to, zda jste zdraví nebo nemocní. Existují však situace, kdy vás zaměstnavatel propustit nemůže. Jedná se například o případy, kdy jste v pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Stejně tak vás zaměstnavatel nemůže propustit v době, kdy jste těhotná, na mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené.

Výpověď během nemoci je složitější téma a vždy je vhodné se poradit s odborníkem, například s právníkem specializujícím se na pracovní právo. Ten vám pomůže zorientovat se ve vaší konkrétní situaci a poradí vám, jaká máte práva a jak postupovat.

Důvody pro výpověď v nemoci

Výpovědní lhůta běží i v době nemoci. To znamená, že pokud vám dá zaměstnavatel výpověď nebo se s ním dohodnete na ukončení pracovního poměru, začne vám běžet výpovědní lhůta i v případě, že onemocníte. Existují však výjimky. Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v době, kdy je uznán dočasně práce neschopným pro nemoc nebo úraz, pokud si pracovní neschopnost nezavinil úmyslně. Stejně tak nesmí dát zaměstnavatel výpověď v době prvních 180 dnů trvání mateřské a rodičovské dovolené.

Během nemoci a čerpání nemocenské vám tedy výpovědní lhůta neběží. Výjimkou je situace, kdy si pracovní neschopnost úmyslně způsobíte. V takovém případě vám může dát zaměstnavatel výpověď i v době nemoci. Výpovědní lhůta začne běžet až dnem následujícím po dni, kdy vám skončí pracovní neschopnost. To znamená, že pokud vám skončí pracovní neschopnost například v pondělí, začne vám výpovědní lhůta běžet až od úterý.

Nárok na odstupné při výpovědi

Výpovědní lhůta, tedy doba, po kterou zaměstnanec po podání výpovědi ještě pracuje, je klíčová pro určení nároku na odstupné. Zaměstnanci, kteří sami dají výpověď, mají nárok na odstupné pouze v zákonem stanovených případech. Jedním z nich je situace, kdy je výpověď dána z důvodu nemoci nebo úrazu, který mu brání v řádném výkonu práce, a zaměstnavatel mu nenabídl jinou vhodnou práci.

Co se týče nemoci v průběhu výpovědní lhůty, ta nemá na samotný nárok na odstupné vliv. Pokud tedy zaměstnanec onemocní během výpovědní lhůty, ať už dal výpověď z jakéhokoli důvodu, jeho nárok na odstupné se nemění. Pokud by mu tedy odstupné náleželo, bude mu vyplaceno i v případě, že bude v průběhu výpovědní lhůty nemocen.

Je důležité si uvědomit, že nárok na odstupné a jeho výše se řídí Zákoníkem práce a kolektivní smlouvou. Vždy je vhodné se s těmito dokumenty seznámit nebo se v případě nejasností obrátit na odborníka, například na právníka specializujícího se na pracovní právo.

Jak postupovat při neshodách

V případě neshod ohledně výpovědní lhůty a nemocenské je vhodné obrátit se na příslušné instituce a dodržovat zákoník práce. Zaměstnanec by si měl uchovat veškerou dokumentaci, jako jsou lékařské zprávy a korespondenci se zaměstnavatelem. V případě sporu je vhodné obrátit se na inspektorát práce nebo právníka specializujícího se na pracovní právo. Důležité je znát svá práva a povinnosti a v případě nejasností vyhledat odbornou pomoc.

Právní pomoc a rady zdarma

Výpovědní lhůta je nepříjemná věc, a když se do toho připlete nemocenská, může to být ještě matoucí. Nezoufejte, existuje spousta míst, kde vám s tím bezplatně poradí. Právní pomoc zdarma nabízí například různé neziskové organizace, jako je Občanská poradna nebo Centrum pro obhajobu lidských práv. Tyto organizace mají zkušené právníky, kteří vám vysvětlí vaše práva a povinnosti v dané situaci. Poradí vám, jak postupovat při ukončení pracovního poměru v době nemoci, a pomohou vám s případnou komunikací se zaměstnavatelem. Další možností je obrátit se na bezplatnou právní poradnu, kterou provozují některé vysoké školy. Studenti práv vám pod dohledem zkušených pedagogů pomohou zorientovat se ve vaší situaci a poradí vám, jaká máte práva. Nebojte se ozvat, i když si myslíte, že váš problém je banální. Právníci v těchto organizacích jsou tu od toho, aby vám pomohli a poradili.

Užitečné kontakty a organizace

V případě nejasností ohledně výpovědní lhůty a nemocenské se obraťte na relevantní instituce. Informace o vašich právech a povinnostech vám poskytne Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pro zodpovězení konkrétních otázek ohledně vaší situace se můžete obrátit na Úřad práce České republiky. Pomoc a podporu v otázkách pracovního práva nabízí také odbory. Pokud jste členem odborové organizace, obraťte se na svého odborového zástupce. Bezplatné právní poradenství v oblasti pracovního práva poskytují i některé neziskové organizace.

Publikováno: 20. 06. 2024

Kategorie: právo

Autor: Lucie Kliková

Tagy: výpovědní lhůta a nemocenská