Zákoník práce: Na pohřeb s placeným volnem?

Zákoník Práce Volno Na Pohřeb

Placené volno

Zákoník práce pamatuje i na situace, kdy se potřebujete rozloučit s blízkým člověkem. V případě úmrtí blízké osoby vám náleží placené volno na pohřeb. Zákoník práce rozlišuje délku tohoto volna podle stupně příbuzenského vztahu k zemřelému. Pokud zemře manžel, manželka, partner, dítě, rodič, sourozenec, dítě partnera, rodič partnera, zeť, snacha, tchán, tchyně, prarodič nebo vnouče, máte nárok na 2 dny volna. V případě úmrtí jiného blízkého příbuzného, se kterým jste žili ve společné domácnosti, vám náleží 1 den volna. Zaměstnavatel vám musí poskytnout toto volno i v případě, že pohřeb probíhá v den, který je pro vás běžně pracovním dnem. Volno je placené v plné výši průměrného výdělku. Nárok na toto volno nevzniká automaticky, je potřeba o něj u zaměstnavatele požádat a doložit úmrtní list.

Délka volna

Zákoník práce jasně definuje nárok na placené volno v případě úmrtí blízké osoby a účasti na jejím pohřbu. Zaměstnanec má právo na 1 až 2 dny volna, v závislosti na blízkosti vztahu k zemřelému. Konkrétně se jedná o 2 dny v případě úmrtí manžela, partnera registrovaného partnerství, dítěte nebo rodiče. Jeden den volna pak přísluší v případě úmrtí sourozence, prarodiče, vnuka, zeťě, snachy, tchána, tchyně, švagra, švagrové, zetě nebo snachy. Důležité je zmínit, že nárok na volno se vztahuje pouze na nejbližší pracovní den, ve kterém se pohřeb koná. Pokud tedy zaměstnanec nemůže z vážných důvodů (např. vzdálenost) stihnout pohřeb v den úmrtí, nárok na placené volno mu nevzniká. Zaměstnanec je povinen o volno požádat svého zaměstnavatele a doložit mu důvod nepřítomnosti v práci, nejčastěji kopií úmrtního listu. V případě, že se zaměstnanec účastní pohřbu v zahraničí, délka volna se řídí zákoníkem práce dané země.

Pohřeb koho?

Zákoník práce jasně definuje, komu se volno na pohřeb poskytuje. Zaměstnanec má nárok na placené volno v den pohřbu blízké osoby. Ale kdo se tou blízkou osobou myslí? Zákoník práce vyjmenovává tyto osoby: manžel, manželka, partner, partnerka, dítě, rodič, sourozenec, zeť, snacha, tchán, tchyně, prarodič vnuka nebo vnučky, vnuk, vnučka, sourozenec manžela nebo manželky, osoba, se kterou zaměstnanec žil ve společné domácnosti a pro kterou je úmrtí rodinou událostí. Volno se poskytuje i v případě úmrtí dítěte manžela nebo partnera, i když se nejedná o vlastní dítě zaměstnance. Důležité je si uvědomit, že nárok na volno nevzniká v případě úmrtí jiných příbuzných, jako jsou například strýc, teta, bratranec nebo sestřenice. V těchto případech si musí zaměstnanec vzít dovolenou nebo neplacené volno.

zákoník práce volno na pohřeb

Zákoník práce pamatuje i na těžké životní situace, jako je úmrtí blízké osoby, a poskytuje zaměstnancům volno k vyřízení nezbytných záležitostí a k účasti na pohřbu.

Božena Černá

Doklady pro zaměstnavatele

Zaměstnanec má ze zákona nárok na placené volno v případě úmrtí blízké osoby a účasti na jejím pohřbu. Zákoník práce konkrétně specifikuje, pro koho a na jak dlouhou dobu toto volno platí. Zaměstnanci náleží volno 2 dny v případě úmrtí manžela, partnera registrovaného partnerství nebo dítěte. Stejné volno platí i pro úmrtí rodiče nebo osoby, která se o zaměstnance trvale starala. V případě úmrtí sourozence, prarodiče, vnuka, zeťě, snachy, tchána, tchyně, švagra nebo švagrové má zaměstnanec nárok na 1 den volna. Důležité je zmínit, že zaměstnanec nemusí tyto dny čerpat najednou. Pokud se například nemůže zúčastnit pohřbu v den úmrtí blízké osoby, může si volno rozdělit. Zaměstnanec není povinen zaměstnavateli dokládat úmrtní list. Stačí, když mu oznámí důvod nepřítomnosti v práci a případně ho doloží až dodatečně. Zaměstnavatel nemůže po zaměstnanci požadovat žádné další doklady, jako například potvrzení o účasti na pohřbu.

Neplacené volno

Neplacené volno v souvislosti s úmrtím blízké osoby a účastí na pohřbu Zákoník práce přímo neupravuje. Zaměstnanec se s zaměstnavatelem může dohodnout na poskytnutí volna bez náhrady mzdy, a to i v případech, na které se nevztahuje placené pracovní volno. Zaměstnavatel není povinen neplacené volno poskytnout, záleží tedy na jeho dobrovolném rozhodnutí. V případě úmrtí blízké osoby a návaznosti na pohřeb má zaměstnanec nárok na placené volno dle Zákoníku práce v délce 2 dnů, a to v případě úmrtí manžela, druha nebo dítěte. V případě úmrtí rodiče nebo osoby, která žila se zaměstnancem v jedné domácnosti, má zaměstnanec nárok na 1 den placeného volna. Toto volno je určeno k vyřízení nezbytných záležitostí a účasti na pohřbu.

Zaměstnavatel nemůže bránit

Zaměstnavatel nemůže bránit zaměstnanci v účasti na pohřbu blízké osoby a musí mu na tento den poskytnout pracovní volno. Zákoník práce v § 202 jasně definuje, komu a za jakých podmínek toto volno náleží. Zaměstnanec má nárok na placené volno v den pohřbu manžela, druha, partnera registrovaného partnerství, dítěte nebo rodiče. Stejný nárok platí i pro pohřeb sourozence zaměstnance, prarodiče, vnuka, zeťě, snachy, tchána, tchyně, švagra, švagrové, zetě a snachy. Pokud se pohřeb koná v den pracovního klidu, má zaměstnanec nárok na placené volno v délce jednoho dne, a to i v případě, že se pohřbu nemůže zúčastnit z důvodu vzdálenosti. Zaměstnavatel je povinen poskytnout volno na pohřeb bez ohledu na to, zda se jedná o pracovní den, svátek nebo den pracovního klidu. Důležité je, aby zaměstnanec o volno požádal a doložil svůj nárok například parte. V případě, že zaměstnanec nemůže doložit svůj nárok na volno na pohřeb, může mu zaměstnavatel vyjít vstříc a poskytnout mu neplacené volno nebo dovolenou.

zákoník práce volno na pohřeb
Volno na pohřeb dle zákoníku práce
Příbuzný Délka volna (dny)
Manžel, manželka, partner/ka 2 dny
Dítě 2 dny
Rodič 1 den
Sourozenec 1 den

Nepřetržitý provoz

V kontextu nepřetržitého provozu je důležité zmínit, že zákoník práce nečiní rozdíl mezi zaměstnanci pracujícími v nepřetržitém provozu a ostatními zaměstnanci, pokud jde o nárok na volno na pohřeb. To znamená, že i zaměstnanci pracující v nepřetržitém provozu mají právo na placené volno v případě úmrtí blízké osoby, a to za stejných podmínek jako ostatní zaměstnanci.

Zákoník práce specifikuje, že zaměstnanci náleží volno s náhradou mzdy na 1-2 dny při úmrtí manžela, druha, dítěte nebo rodiče. V případě úmrtí sourozence, prarodiče, vnuka, zeťě, snachy, tchána, tchyně, švagra nebo švagrové náleží zaměstnanci 1 den volna s náhradou mzdy. Důležité je zdůraznit, že zaměstnavatel nemůže nutit zaměstnance k čerpání dovolené nebo neplaceného volna v těchto případech.

V případě, že zaměstnanec nemůže z důvodu zajištění nepřetržitého provozu čerpat volno v den pohřbu, je vhodné, aby se se zaměstnavatelem domluvil na jiném dni volna, a to co nejdříve po pohřbu.

Shrnutí

Zákoník práce jasně definuje právo zaměstnance na placené volno v případě úmrtí blízké osoby a účasti na jejím pohřbu. Volno se poskytuje na nezbytně nutnou dobu, obvykle 1 až 2 dny, v závislosti na konkrétních okolnostech, jako je příbuzenský vztah k zesnulému a místo konání pohřbu. Nárok na toto volno má zaměstnanec v případě úmrtí manžela, partnera registrovaného partnerství, dítěte a rodiče. Dále se vztahuje na úmrtí sourozence, prarodiče, vnuka, zeťě, snachy, tchána, tchyně, švagra, švagrové, zetě a snachy. V případě úmrtí jiné blízké osoby, se kterou žil zaměstnanec v jedné domácnosti, může zaměstnavatel poskytnout placené volno, není to však jeho povinností. Délka volna v takovém případě závisí výhradně na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnanec je povinen o volno požádat a doložit skutečnost úmrtí blízké osoby, například úmrtním listem.

zákoník práce volno na pohřeb