Darovací smlouva na byt: Na co si dát pozor?

Darovací Smlouva Byt

Pojem darovací smlouvy

Darovaní bytu je bezplatný převod vlastnictví k bytu z jedné osoby (dárce) na druhou osobu (obdarovaný) na základě darovací smlouvy. Tato smlouva musí být v písemné formě a musí být úředně ověřena. Darovaná nemovitost musí být v darovací smlouvě jednoznačně specifikována, a to včetně všech náležitostí, jako je adresa, číslo popisné a číslo parcely. Důležitou součástí darovací smlouvy je i prohlášení dárce, že darovaný byt je jeho vlastnictvím a že na něm neváznou žádná práva třetích osob, například zástavní právo nebo věcné břemeno. Obdarovaný by si měl před podpisem smlouvy ověřit pravdivost těchto informací z veřejně dostupných zdrojů, jako je katastr nemovitostí. Darovaní bytu podléhá dani z darování, kterou obvykle hradí obdarovaný. Výše daně se odvíjí od stupně příbuzenského vztahu mezi dárcem a obdarovaným a od hodnoty daru. V případě darování bytu v přímé linii (např. z rodiče na dítě) se daň v některých případech nemusí platit vůbec.

Předmět darování: Byt

Předmětem darování u darovací smlouvy na byt je, jak název napovídá, byt. Aby byla darovací smlouva platná, musí být byt v ní jasně a srozumitelně definován. Nestačí tedy uvést pouze adresu, ale je nutné specifikovat i další důležité náležitosti, jako je číslo bytu, umístění v domě (patro), výměra bytu, příslušenství bytu (např. sklep, komora) a podíl na společných částech domu. Důležité je také uvést, zda se byt daruje včetně vybavení, nebo bez něj. V případě, že je byt v katastru nemovitostí veden jako družstevní, je nutné darovat i podíl v bytovém družství, ke kterému je byt vázán. Informace o darovací smlouvě na byt, včetně přesné specifikace předmětu darování, by měly být vždy konzultovány s odborníkem, nejlépe s právníkem specializujícím se na nemovitosti. Ten vám pomůže se sepsáním smlouvy, zajistí její bezproblémový průběh a zodpoví případné dotazy.

Formální náležitosti smlouvy

Darovací smlouva na byt, stejně jako jiné smlouvy týkající se nemovitostí, musí splňovat určité formální náležitosti, aby byla platná a vymahatelná. Především musí být sepsána písemně. Nestačí tedy ústní dohoda, a to ani v případě, že se na ní dárce a obdarovaný shodnou. Písemná forma smlouvy slouží k zajištění právní jistoty a předcházení sporům.

Dále je nezbytné, aby smlouvu podepsaly obě smluvní strany, tedy dárce i obdarovaný. Podpisy musí být vlastnoruční. Nestačí tedy podpis zprostředkovaný elektronicky ani podpis provedený jinou osobou na základě plné moci.

Nedílnou součástí darovací smlouvy na byt je také prohlášení vlastníků jednotek, pokud se nachází v domě s jednotkami. Toto prohlášení stvrzuje, že s darováním souhlasí a že jim nebudou z titulu vlastnictví jednotky náležet žádná práva k darovanému bytu.

Pro převedení vlastnického práva k bytu je nutné, aby byla darovací smlouva ověřená u notáře. Notář ověřuje totožnost smluvních stran a jejich podpisy. Zároveň dbá na to, aby obsah smlouvy byl srozumitelný, jednoznačný a aby neobsahoval ustanovení odporující zákonu.

Správně sepsaná a platná darovací smlouva na byt je klíčová pro bezproblémový převod vlastnického práva. Pokud si nejste jistí formálními náležitostmi, doporučujeme se obrátit na odborníka, například na advokáta specializujícího se na právo nemovitostí.

Vlastnické právo k bytu

Vlastnictví bytu je obvykle spojeno s pojmem "vlastnické právo". Toto právo představuje souhrn oprávnění vlastníka s bytem nakládat, a to v mezích zákona. Vlastník má právo byt užívat, brát z něj plody a užitky, ale i jej pronajmout či prodat. Důležitým aspektem vlastnického práva je i možnost převodu vlastnictví, například darovací smlouvou.

Darovačí smlouva na byt je dokument, kterým dárce bezplatně převádí vlastnictví bytu na obdarovaného. Pro platnost darovací smlouvy na byt je vyžadována písemná forma a podpisy obou smluvních stran ověřené notářem. Dále musí být v darovací smlouvě přesně specifikován darovaný byt, a to zejména jeho umístění, výměra a stav.

Informace o darovací smlouvě na byt jsou veřejně dostupné v katastru nemovitostí. Každý, kdo má o darovací smlouvu zájem, si může v katastru nemovitostí vyžádat nahlédnutí do sbírky listin, kde je darovací smlouva uložena. V případě, že se chystáte darovat nebo přijmout dar bytu, je vhodné se obrátit na odborníka, například advokáta či notáře, který vám s celým procesem pomůže a zajistí, aby darovací smlouva splňovala veškeré zákonné náležitosti.

Daňové povinnosti

Dárková smlouva na byt s sebou nese i daňové povinnosti. Dobrou zprávou je, že v případě darování bytu v rámci blízké rodiny se daň z darování neplatí. Blízkou rodinou se v tomto případě rozumí příbuzní v řadě přímé (rodiče, děti, vnoučata), sourozenci, manželé, zeť a snacha, tchán a tchyně. Pokud darujete byt někomu mimo okruh blízkých osob, je obdarovaný povinen daň z darování uhradit. Daň se vypočítává ze základu daně, kterým je obvyklá cena darovaného bytu. Sazba daně se liší v závislosti na tom, v jakém vztahu je dárce k obdarovanému. Daňové přiznání k dani z darování se podává do konce lhůty pro podání daňového přiznání za rok, ve kterém došlo k darování. Kromě daně z darování je potřeba počítat i s dalšími poplatky, jako je poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Doporučuje se konzultovat daňové povinnosti s daňovým poradcem, který vám poskytne přesné informace a pomůže s vyřízením všech náležitostí.

Odvolání daru

Odvolání daru u darovací smlouvy na byt je právní institut, který umožňuje dárci požadovat vrácení darovaného bytu za určitých, zákonem stanovených podmínek. Nejde o běžný postup a je nutné zdůraznit, že darovací smlouva je ze své podstaty bezúplatné právní jednání. To znamená, že dárce daruje byt obdarovanému bez nároku na protiplnění.

Zákon však pamatuje na situace, kdy by darování bytu dárce uvrhlo do těžké životní situace nebo kdy by se obdarovaný choval k dárci nebo členům jeho rodiny nevděčně. V takových případech může dárce dar odvolat a požadovat vrácení bytu.

Pro úspěšné odvolání daru je klíčové splnění zákonných podmínek. Dárce musí prokázat, že se po darování bytu ocitl v takové tíživé životní situaci, že by mu zachování daru (bytu) způsobilo vážnou újmu. Typicky se jedná o případy, kdy dárce ztratí bydlení, nemá dostatek finančních prostředků na obživu nebo péči o své zdraví.

Dalším důvodem pro odvolání daru je nevděk ze strany obdarovaného. To znamená, že se obdarovaný chová k dárci nebo členům jeho rodiny způsobem hrubě odporujícím dobrým mravům. Může se jednat o fyzické či psychické násilí, urážky, zanedbávání péče o dárce, který se ocitl v nouzi, a podobně.

Je důležité si uvědomit, že odvolání daru je krajním řešením a je vždy vhodné zvážit i jiné možnosti, například mediační jednání. V případě sporu o odvolání daru je na dárci, aby u soudu prokázal splnění zákonných podmínek.

Věcná břemena

Důležitým aspektem darovací smlouvy na byt je otázka věcných břemen. Věcné břemeno je právo k cizí věci, které omezuje vlastníka zatížené nemovitosti ve prospěch oprávněné osoby. V kontextu darování bytu se může jednat například o:

Věcné břemeno dožití: Obdarovaný získá byt do svého vlastnictví, ale darující si vyhradí právo v bytě dožít.

Věcné břemeno užívání: Darující si může vyhradit právo užívat určitou část bytu i po jeho darování.

Věcné břemeno služebnosti: Může se jednat o právo průchodu přes darovaný byt, pokud je to nezbytné pro přístup k jiné nemovitosti.

Existence věcných břemen musí být uvedena v darovací smlouvě. Pokud nejsou věcná břemena v darovací smlouvě výslovně zrušena, přecházejí na obdarovaného. Je proto důležité, aby si obě strany darovací smlouvy ujasnily existenci a rozsah případných věcných břemen ještě před podpisem smlouvy. V opačném případě může dojít k nepříjemným sporům a komplikacím.

V případě pochybností je vhodné obrátit se na odborníka, například na realitního makléře nebo právníka, který vám s problematikou věcných břemen poradí a pomůže vám s jejich zapracováním do darovací smlouvy.

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů hraje důležitou roli i v případě darovací smlouvy na byt. Pokud je byt v společném jmění manželů, je potřeba souhlas obou manželů k jeho darování. Bez souhlasu jednoho z manželů by byla darovací smlouva neplatná. To platí i v případě, že je byt zapsán pouze na jednoho z manželů. Pokud by se druhý z manželů cítil poškozen, mohl by se soudnou cestou domáhat neplatnosti darovací smlouvy. Informace o darovací smlouvě na byt by měly být vždy konzultovány s odborníkem, například s notářem nebo advokátem. Odborník vám poradí s konkrétní situací a pomůže vám s přípravou darovací smlouvy tak, aby byla platná a vyhovovala všem zákonným podmínkám.

Dědická posloupnost

V případě darovací smlouvy na byt se dědická posloupnost řídí standardními pravidly českého právního řádu. To znamená, že pokud dárce v darovací smlouvě neurčí jinak, byt získaný darem nepodléhá vypořádání v rámci dědického řízení po dárci. Jinými slovy, byt se nestává součástí dědictví po dárci a jeho dědicové nemají na něj automaticky nárok. Obdarovaný, tedy ten, komu byl byt darem darován, se stává jeho výlučným vlastníkem a s bytem může nakládat dle svého uvážení. Může ho například prodat, pronajmout nebo darovat dále. Důležité je podotknout, že dědicové dárce by mohli uplatňovat nárok na byt v případě, že by se prokázalo, že darovací smlouva byla neplatná (například z důvodu vady projevu vůle dárce) nebo že darování bytu bylo provedeno za účelem poškození věřitelů dárce. V těchto případech by dědicové mohli požadovat vrácení daru do dědictví.

Notář a jeho role

Notář hraje v procesu darování bytu klíčovou roli. Jeho úkolem je sepsat darovací smlouvu, která bude splňovat veškeré zákonné náležitosti a bude platná. Notář ověřuje totožnost zúčastněných stran, tedy dárce a obdarovaného, a zajišťuje, aby darovací smlouva byla v souladu s jejich svobodnou vůlí. Dále notář seznamuje účastníky s právními důsledky darování, jako jsou daňové povinnosti nebo případná předkupní práva.

Informace o darovací smlouvě na byt, které vám notář poskytne, zahrnují například: nezbytnost písemné formy smlouvy a jejího ověření notářem, popis účastníků smlouvy a darovaného bytu, prohlášení dárce o jeho vlastnictví bytu a prohlášení obdarovaného o přijetí daru. Dále vás notář bude informovat o možnosti zahrnutí zvláštních ustanovení do smlouvy, jako je například věcné břemeno, podmínka nebo doložka o odvolání daru. Notář vám také sdělí informace o poplatcích spojených s vyhotovením a ověřením darovací smlouvy.

Náklady spojené s darováním

S darováním bytu se pojí i některé náklady, na které byste neměli zapomínat. Jedním z nich je daň z darování, která se však nevztahuje na všechny případy. Pokud darujete byt blízké osobě, jako je manžel/ka, potomek, rodič nebo prarodič, dani se vyhnete. V opačném případě je nutné daňové přiznání podat a daň z darování uhradit. Dalším nákladem je poplatek za zápis do katastru nemovitostí. Ten se platí za návrh na vklad vlastnického práva do katastru a jeho výše se liší v závislosti na ceně darované nemovitosti. Nezapomeňte ani na náklady spojené s právním servisem. Sepsání darovací smlouvy by měl vždy provádět zkušený právník, který zajistí, aby byla smlouva platná a chránila vaše zájmy. Cena za sepsání darovací smlouvy se liší v závislosti na složitosti případu a hodinové sazbě právníka. Kromě výše zmíněných nákladů je vhodné zvážit i další výdaje, například za případné opravy bytu před darováním nebo za stěhování.

Rizika a úskalí

Dárcovská smlouva na byt je velkorysý akt, ale skrývá v sobě i potenciální úskalí. Před podpisem je nezbytné znát všechna rizika. Pro dárce je zásadní uvědomit si ztrátu vlastnických práv k bytu. Po darování již nemohou s bytem nakládat a jakákoli další manipulace s ním vyžaduje souhlas obdarovaného. Rizikem je i možná ztráta kontroly nad bytem a jeho využitím. Obdarovaný s ním může nakládat dle vlastního uvážení, a to i v rozporu s původními představami dárce. Dalším aspektem je možná zátěž dědickou daní pro obdarovaného, pokud dar přesahuje zákonem stanovenou hranici. Problémy mohou nastat i v případě více dědiců, kdy se zvyšuje riziko sporů o darovaný byt. Důležité je zmínit i možnost zneplatnění darovací smlouvy vlivem formálních chyb či v případě, že se prokáže, že dar byl vynucený nebo učiněný v omylu. Proto je nezbytné věnovat čas důkladnému prostudování všech aspektů darovací smlouvy a v případě pochybností se obrátit na odborníka, například právníka specializujícího se na nemovitosti.

Publikováno: 22. 06. 2024

Kategorie: právo

Autor: Lucie Kliková

Tagy: darovací smlouva byt | informace o darovací smlouvě na byt