Zákoník práce a těhotenství 2023: Co se mění pro nastávající maminky?

Zákoník Práce Těhotenství 2023

Zdravotní péče v těhotenství

Zákoník práce prošel v roce 2023 několika změnami, které se dotýkají i těhotných žen a matek. Zaměstnavatel je povinen přizpůsobit pracovní podmínky těhotné zaměstnankyni tak, aby nebyla ohrožena její bezpečnost a zdraví. To zahrnuje například úpravu pracovní doby, převedení na jinou práci nebo zákaz práce přesčas. Těhotná žena má nárok na mateřskou dovolenou v délce 28 týdnů, a to i v případě, že u zaměstnavatele pracuje kratší dobu. Po skončení mateřské dovolené má nárok na rodičovskou dovolenou, a to až do 4 let věku dítěte. Během rodičovské dovolené je chráněna proti propuštění.

Zákoník práce se také zabývá otázkou diskriminace těhotných žen a matek na pracovišti. Zaměstnavatel nesmí znevýhodňovat těhotnou ženu nebo matku z důvodu těhotenství, mateřství nebo rodičovství. To se týká například náboru nových zaměstnanců, povýšení nebo odměňování. V případě porušení těchto pravidel se může zaměstnankyně obrátit na soud.

Kromě zákoníku práce existují i další pravidla týkající se těhotenství na pracovišti. Například těhotné ženy a matky kojící děti do 9 měsíců věku nesmí vykonávat noční práci.

Pracovní doba a těhotenství

Zákoník práce chrání těhotné ženy a matky malých dětí v mnoha ohledech. Jedním z nich je i úprava pracovní doby. Těhotná žena má nárok na zkrácení pracovní doby o jednu osminu na každou směnu, a to bez snížení mzdy. Pokud to povaha práce dovoluje, může zaměstnavatel s těhotnou ženou dohodnout i práci z domova nebo jiný vhodný způsob práce. Zároveň nesmí být těhotná žena zaměstnávána prací přesčas, noční prací, prací ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí a prací, která je pro ni vzhledem k jejímu stavu těhotenství nevhodná. Zaměstnavatel je povinen tyto zákazy dodržovat a chránit tak zdraví těhotné ženy a jejího nenarozeného dítěte. Tyto úlevy a zákazy platí i pro ženy, které kojí dítě mladší jednoho roku. V případě, že se těhotná žena necítí být schopna vykonávat svou práci z důvodu těhotenství, může požádat o mateřskou dovolenou, a to již 6 týdnů před plánovaným termínem porodu.

Zákaz prací pro těhotné

Zákoník práce chrání těhotné ženy před prací, která by mohla ohrozit jejich zdraví nebo zdraví jejich nenarozeného dítěte. Zaměstnavatel je povinen dodržovat pravidla týkající se těhotenství podle zákoníku práce platná od roku 2023. Mezi zakázané práce pro těhotné ženy patří například práce v hlučném prostředí, práce s vibracemi, práce s chemickými látkami, práce v noci, práce přesčas nebo práce vyžadující dlouhé stání. Těhotná žena má také nárok na přestávky v práci, a to i nad rámec běžných přestávek. Délka a četnost těchto přestávek závisí na druhu práce a na pokročilé fázi těhotenství. Pokud těhotná žena vykonává práci, která je pro ni zakázaná, je zaměstnavatel povinen ji převést na jinou, pro ni vhodnou práci. Pokud to není možné, je zaměstnavatel povinen omluvit těhotnou ženu z práce s nárokem na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Ochrana těhotných žen před riziky na pracovišti je důležitou součástí pracovního práva.

zákoník práce těhotenství 2023

Pracovní volno v těhotenství

Zákoník práce chrání těhotné ženy a matky malých dětí a poskytuje jim řadu výhod a ochrany v zaměstnání. Jednou z oblastí, kde se tato ochrana projevuje, je pracovní volno. Těhotné ženy mají nárok na placené i neplacené volno z různých důvodů souvisejících s těhotenstvím a mateřstvím.

Mezi tato volna patří například:

• návštěvy lékaře v souvislosti s těhotenstvím,

• vyšetření související s těhotenstvím,

• preventivní prohlídky v těhotenství,

• vyšetření v souvislosti s porodem.

Těhotná žena má právo na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu pro tato vyšetření a prohlídky, a to s náhradou mzdy. Zaměstnavatel nesmí odmítnout poskytnout volno na základě předložení potvrzení od lékaře.

Kromě placeného volna mají těhotné ženy nárok i na neplacené volno. Toto volno může být poskytnuto na žádost těhotné ženy a jeho délka se může lišit. Neplacené volno v těhotenství může být využito například z důvodu:

• náročného těhotenství,

• rizikového těhotenství,

• péče o starší dítě.

Je důležité si uvědomit, že i během neplaceného volna je zaměstnavatel povinen držet těhotné ženě její pracovní místo. Po skončení volna se tak žena vrací na stejnou pozici a se stejnými podmínkami.

Zákoník práce chránící těhotné ženy a matky malých dětí je komplexní a poskytuje jim širokou škálu práv a ochrany. V případě nejasností je vždy vhodné obrátit se na odborníka, například na právníka specializujícího se na pracovní právo, nebo na příslušný odbor inspektorátu práce.

Zákoník práce v roce 2023 přináší těhotným ženám silnou ochranu, která jim umožňuje sladit pracovní život s mateřstvím bez obav o ztrátu zaměstnání či finanční nejistotu.

Zdeněk Dvořáček

Mateřská dovolená

Zákoník práce prošel v roce 2023 významnými změnami, které se dotkly i mateřské dovolené. Budoucí maminky by se měly seznámit s aktuálními pravidly, aby mohly plně využít svých práv. Délka mateřské dovolené zůstává 28 týdnů u jednoho dítěte a 37 týdnů u vícerčat. Novinkou je možnost volby délky pobírání peněžité pomoci v mateřství. Maminky si mohou vybrat mezi standardní 28týdenní variantou a zkrácenou 19týdenní variantou s vyššími měsíčními dávkami. Změny se dotkly i otců. Ti mají nově nárok na dvoutýdenní placenou otcovskou dovolenou, kterou mohou čerpat do šesti týdnů od narození dítěte. Pro získání mateřské a otcovské dovolené je nutné splnit podmínky nemocenského pojištění. Podrobné informace o výši dávek a podmínkách čerpání naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Pamatujte, znalost aktuálních zákonných ustanovení vám pomůže zorientovat se v oblasti rodičovských práv a povinností.

zákoník práce těhotenství 2023

Rodičovská dovolená

Zákoník práce prošel v roce 2023 určitými změnami, které se dotkly i rodičovské dovolené. Základní pravidla ale zůstávají stejná. Rodičovská dovolená je určena pro péči o dítě, a to až do věku 3 let. Nárok na ni má matka i otec dítěte, a to i v případě, že se narodilo mrtvé. Nově se také rozšiřují možnosti čerpání rodičovské dovolené pro osoby, které dítě osvojily nebo mu poskytují pěstounskou péči. Délka rodičovské dovolené a výše peněžité pomoci v mateřství (PPM) se odvíjí od volby rodičů. Zákoník práce umožňuje zvolit si délku rodičovské dovolené a tím i výši měsíční dávky. Kratší rodičovská dovolená znamená vyšší měsíční dávku a naopak. Rodiče se můžou v péči o dítě střídat, a to i opakovaně. Zákoník práce umožňuje střídání v péči o dítě, což znamená, že rodičovskou dovolenou může čerpat střídavě matka a otec. Během rodičovské dovolené chrání zákoník práce zaměstnance před výpovědí. Výjimku tvoří jen závažné důvody, jako je například zrušení firmy. Rodiče mají během rodičovské dovolené nárok na různé benefity a podporu. Mezi ně patří například příspěvek na péči o dítě, daňové zvýhodnění na dítě nebo příspěvek na bydlení.

Ochrana před propuštěním

Zákoník práce poskytuje těhotným ženám a matkám zvýšenou ochranu před propuštěním. Zaměstnavatel nesmí dát ženě výpověď v době, kdy je těhotná, na mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené do 3 let věku dítěte. Výjimku tvoří situace, kdy se zaměstnavatel ruší nebo stěhuje mimo dosah zaměstnankyně, a to pouze v případě, že jí nemůže zajistit práci v místě bydliště. I v takovém případě má těhotná žena nárok na odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Ochrana se vztahuje i na ženy, které si osvojily dítě mladší 3 let, a to ode dne, kdy jim bylo dítě svěřeno do péče. Důležité je zmínit, že zaměstnavatel nesmí dát ženě výpověď ani v ochranné lhůtě, která činí 6 měsíců od skončení těhotenství, mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené. Tato ochrana se vztahuje i na případy, kdy těhotenství skončilo neúspěšně. Zákoník práce tak jasně chrání ženy v tomto zranitelném období a zaručuje jim stabilitu a jistotu zaměstnání.

zákoník práce těhotenství 2023

Diskriminace těhotných

Těhotenství je důležitá etapa v životě ženy a český Zákoník práce se snaží zajistit, aby se s nastávajícími maminkami zacházelo spravedlivě. Bohužel, diskriminace těhotných na pracovišti stále existuje. Zaměstnavatelé se můžou obávat snížené produktivity, častější absence v práci nebo nákladů spojených s mateřskou dovolenou. Zákoník práce z roku 2023 ale jasně říká, že diskriminace na základě těhotenství je nepřípustná.

Co to znamená v praxi? Zaměstnavatel nesmí dát ženě výpověď z důvodu těhotenství nebo odmítnout přijmout těhotnou ženu do práce jen kvůli jejímu stavu. Zákoník práce 2023 chrání těhotné ženy i v dalších oblastech. Například, pokud je práce pro těhotnou ženu riziková, má nárok na převedení na jinou práci. Důležité je také zmínit, že těhotné ženy a ženy do 9 měsíců po porodu nemohou být zaměstnavatelem nuceny pracovat přesčas.

Pokud se žena setká s diskriminací, má právo se bránit. Může se obrátit na inspektorát práce nebo se domáhat svých práv soudní cestou. Zákoník práce 2023 dává těhotným ženám silné nástroje k ochraně jejich práv. Je důležité, aby je ženy znaly a nebály se je v případě potřeby využít.

Náhrada mzdy v těhotenství

Těhotenství je pro ženu náročným obdobím, a to nejen po fyzické, ale i po finanční stránce. Proto zákoník práce myslí na nastávající maminky a garantuje jim náhradu mzdy v různých situacích. Pokud nastane rizikové těhotenství a lékař rozhodne o vyřazení z práce, nemusíte se bát o finance. Během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti vám náleží náhrada mzdy od zaměstnavatele. Od 15. dne pak přebírá platby stát formou nemocenské dávky, kterou vyplácí vaše zdravotní pojišťovna. Výše nemocenské se odvíjí od vašeho průměrného hrubého výdělku za uplynulé období.

Zákoník práce pamatuje i na preventivní ochranu zdraví těhotných žen. Váš zaměstnavatel je povinen upravit vám pracovní dobu a podmínky, pokud by vaše práce mohla ohrozit vaše zdraví nebo zdraví vašeho dítěte. V případě, že to povaha vaší práce neumožňuje, máte nárok na převedení na jinou, pro vás vhodnou práci. Pokud ani to není možné, nastupuje opět náhrada mzdy, a to ve výši průměrného výdělku. Nebojte se s vaším zaměstnavatelem o vašich právech a možnostech otevřeně mluvit.

zákoník práce těhotenství 2023

Příplatky a dávky pro těhotné

Zákoník práce chrání těhotné ženy a poskytuje jim řadu benefitů. Mezi ně patří i různé příplatky a dávky. Pokud pracujete v rizikovém prostředí, máte nárok na převedení na jinou práci, která je pro vás bezpečná. Zaměstnavatel vám musí vyjít vstříc i s návštěvami lékaře v těhotenství. Máte nárok na placené volno na vyšetření související s těhotenstvím. Váš zaměstnavatel vám nesmí nařídit práci přesčas, noční práci ani práci ve směnném provozu, pokud by to ohrožovalo vaše těhotenství. Zákoník práce pamatuje i na mateřskou dovolenou. Ta trvá 28 týdnů a během ní pobíráte peněžitou pomoc v mateřství. Po skončení mateřské dovolené můžete nastoupit na rodičovskou dovolenou, která trvá až do 4 let věku dítěte. Během rodičovské dovolené máte nárok na rodičovský příspěvek. Nezapomeňte, že je důležité si veškeré nároky včas uplatnit u svého zaměstnavatele.

Srovnání vybraných pravidel zákoníku práce týkajících se těhotenství
Vlastnost Před rokem 2023 Od roku 2023
Délka mateřské dovolené 28 týdnů 28 týdnů

Návrat do práce po mateřské dovolené je pro mnoho žen velkou změnou. Zákoník práce z roku 2023 přináší několik důležitých bodů, které je potřeba znát. Zaměstnavatel je povinen vám po skončení mateřské dovolené poskytnout stejnou práci, na kterou jste nastoupila. Pokud to není možné, musí vám nabídnout práci srovnatelnou s původní prací z hlediska druhu práce, kvalifikace a mzdy. Nově máte také právo požádat o zkrácený úvazek až do čtyř let věku dítěte. Zaměstnavatel je povinen vaší žádosti vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody. Během rodičovské dovolené máte nárok na neplacené volno pro vyhledání vhodného zaměstnání a přípravu na ně v celkovém rozsahu jednoho týdne. Toto volno si můžete vybrat i po částech. Pamatujte, že komunikace se zaměstnavatelem je klíčová. Informujte ho včas o svém návratu a proberte s ním své představy a možnosti.