Potřebujete jednoduchou smlouvu o dílo vzor? Tady ho najdete!

Jednoduchá Smlouva O Dílo Vzor

Identifikace smluvních stran (jméno, adresa, IČO)

Tato část smlouvy o dílo jasně a srozumitelně identifikuje obě strany uzavírající smlouvu. Na jedné straně vystupuje objednatel, tedy ten, kdo si dílo objednává a bude za něj platit. Na straně druhé je to zhotovitel, kdo se zavazuje dílo provést. U fyzických osob uvádíme jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození. U podnikatelů a firem je nutné uvést obchodní firmu nebo název, sídlo firmy a identifikační číslo osoby (IČO). Pokud má firma přiřazeno i daňové identifikační číslo (DIČ), uvádí se také. Správné a úplné uvedení identifikačních údajů je klíčové pro platnost smlouvy a předejití případným sporům v budoucnu.

Předmět smlouvy (co přesně se má zhotovit)

Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo, kterým je [konkrétní popis díla], a to dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí. Popis díla musí být dostatečně podrobný a srozumitelný pro obě smluvní strany, aby nevznikly pochybnosti o tom, co přesně má být zhotoveno. V rámci popisu díla je vhodné uvést například:

 • přesný název díla
 • účel díla
 • rozměry, materiál a další technické parametry díla
 • místo provedení díla
 • termín zahájení a dokončení díla
 • způsob předání a převzetí díla

Pokud je součástí díla i dodání materiálu, je nutné v této části smlouvy specifikovat, o jaký materiál se jedná, v jakém množství a kvalitě má být dodán a kdo nese odpovědnost za jeho obstarání a dopravu na místo plnění. V případě, že Objednatel bude dodávat Zhotoviteli pro provedení díla vlastní materiál, je nutné v této části smlouvy uvést i podmínky jeho dodání, skladování a odpovědnost za jeho případné poškození.

Cena díla (včetně DPH)

Cena díla se sjednává smluvně a je uvedena včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Cena díla může být stanovena:

 • pevnou částkou,
 • odhadem ceny,
 • rozpočtem,
 • hodinovou sazbou.

V případě pevné ceny je důležité přesně specifikovat rozsah díla, aby nedocházelo k následným sporům o cenu. Pokud není možné rozsah díla přesně určit, je vhodné sjednat cenu odhadem. V takovém případě je vhodné do smlouvy zahrnout i ustanovení o případném navýšení ceny, pokud se ukáže, že skutečný rozsah díla je větší, než se původně předpokládalo.

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Jedná se zejména o náklady na materiál, dopravu, cestovné, ubytování a mzdy pracovníků.

Cena díla je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem po provedení díla. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel je povinen uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení.

Termín zhotovení

Termín zhotovení díla je klíčovým aspektem každé smlouvy o dílo. Obě smluvní strany by měly mít jasnou představu o tom, kdy bude dílo dokončeno. Pro obě strany je výhodné stanovit termín zhotovení co nejpřesněji. Zhotovitel tak má jasný harmonogram prací a objednatel ví, kdy může s dílem počítat. Termín zhotovení může být stanoven jako:

 • Konkrétní datum - například 15. března 2024.
 • Lhůta po uplynutí určité doby od uzavření smlouvy - například 30 dní od podpisu smlouvy.
 • Lhůta po splnění určité podmínky - například 14 dní od dodání materiálu objednatelem.

V případě, že se termín zhotovení nestihne dodržet, je důležité ve smlouvě o dílo ošetřit i možné sankce. Může se jednat o smluvní pokutu, nebo o nárok objednatele na odstoupení od smlouvy. Naopak, pokud zhotovitel dokončí dílo dříve, než bylo smluvně stanoveno, může být ve smlouvě sjednána i odměna za zkrácení doby zhotovení.

Důležité je pamatovat na to, že termín zhotovení by měl být stanoven realisticky, s ohledem na rozsah a náročnost díla. V případě nepředvídatelných překážek, které brání včasnému dokončení díla, je vhodné ve smlouvě upravit i možnost prodloužení termínu zhotovení.

Způsob předání a převzetí díla

Předání a převzetí díla tvoří stěžejní bod každé smlouvy o dílo. Zhotovitel má povinnost oznámit dokončení díla objednateli a vyzvat ho k převzetí. Toto oznámení by mělo být písemné pro případné budoucí spory. Objednatel je povinen dílo převzít bez zbytečného odkladu, a pokud tak neučiní, nese riziko škody na díle. Při samotném předání a převzetí díla se sepíše protokol, který podepíší obě strany. Protokol by měl obsahovat datum a místo předání, identifikaci smluvních stran, popis díla, případné vady a nedodělky, a prohlášení objednatele o převzetí díla. V případě zjištění vad má objednatel právo požadovat jejich odstranění, slevu z ceny díla, nebo od smlouvy odstoupit. Důležité je, aby vady byly v protokolu o předání a převzetí díla popsány co nejpodrobněji, včetně lhůty pro jejich odstranění.

Podpisy obou smluvních stran

Pro zajištění právní platnosti této Smlouvy o dílo je nezbytné, aby obě smluvní strany, a to jak Objednatel, tak i Zhotovitel, připojily své vlastní rukou psané podpisy. Podpisy musí být umístěny v závěrečné části Smlouvy, a to na straně vyhrazené pro podpisy. Podpisy stvrzují, že obě smluvní strany souhlasí s obsahem Smlouvy a zavazují se k plnění všech v ní uvedených povinností. V případě, že je Smlouva uzavřena mezi právnickými osobami, je nutné, aby podpisy připojil statutární orgán dané právnické osoby, případně jiná osoba oprávněná jednat jménem společnosti. K podpisu je v takovém případě nutné připojit také otisk razítka dané právnické osoby. Pokud je Smlouva uzavřena v zastoupení, je nezbytné doložit platnou plnou moc, která opravňuje danou osobu k podpisu Smlouvy jménem zastoupené osoby. Bez řádného podpisu obou smluvních stran není Smlouva o dílo platná a nelze se na ni odvolávat v případě sporu.

Publikováno: 20. 06. 2024

Kategorie: právo

Autor: Lucie Kliková

Tagy: jednoduchá smlouva o dílo vzor | vzor jednoduché smlouvy o dílo