Odstupné a daně: Co potřebujete vědět

Jak Se Daní Odstupné

Definice odstupného v zákoníku práce

Zákoník práce pojem odstupné přímo nedefinuje. V § 75a odst. 1 však stanoví, že pokud dává zaměstnavatel zaměstnanci výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodne se zaměstnancem na rozvázání pracovního poměru z týchž důvodů, má zaměstnanec nárok na odstupné. Jde o situace, kdy dochází k rozvázání pracovního poměru z důvodů:

  • na straně zaměstnavatele (např. rušení zaměstnavatele, stěhování zaměstnavatele),
  • pro nadbytečnost zaměstnance,
  • z důvodu nemoci nebo úrazu zaměstnance.

Výše odstupného se odvíjí od délky trvání pracovního poměru u daného zaměstnavatele a činí nejméně trojnásobek, u zaměstnance, který u zaměstnavatele odpracoval alespoň 2 roky dvanáctinásobek průměrného výdělku.

Zdanění odstupného se řídí zákonem o daních z příjmů. Odstupné je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob do výše stanovené zákonem. V roce 2023 je tato hranice stanovena na dvanáctinásobek průměrné mzdy. Částka odstupného přesahující tuto hranici podléhá dani z příjmů fyzických osob.

Informace o zdanění odstupného naleznete na webových stránkách Finanční správy České republiky nebo se můžete obrátit na daňového poradce.

Typy odstupného a jejich zdanění

V České republice rozlišujeme dva základní typy odstupného: odstupné ze zákona a odstupné nad rámec zákona. Odstupné ze zákona náleží zaměstnanci při skončení pracovního poměru z důvodů, které stanoví zákoník práce, například při hromadném propouštění nebo zrušení zaměstnavatele. Výše tohoto odstupného se odvíjí od počtu let odpracovaných u daného zaměstnavatele. Odstupné nad rámec zákona si může zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout v pracovní smlouvě nebo v jiné dohodě. Může být sjednáno v jakékoli výši a z jakéhokoli důvodu.

Zda a v jaké výši se odstupné daní, závisí na jeho typu a výši. Odstupné ze zákona je od daně z příjmů fyzických osob osvobozeno do výše stanovené zákonem. V roce 2023 je tato hranice trojnásobek průměrné mzdy. Částka převyšující tuto hranici podléhá dani z příjmů. Odstupné nad rámec zákona podléhá dani z příjmů v plné výši. Z odstupného se odvádí i sociální a zdravotní pojištění, a to jak z odstupného ze zákona, tak i nad jeho rámec.

Je důležité si uvědomit, že daňové a právní předpisy se mohou měnit. Pro aktuální informace o zdanění odstupného je vhodné kontaktovat finanční úřad nebo daňového poradce.

Odstupné osvobozené od daně z příjmu

V některých případech nemusíte daň z příjmu z odstupného platit vůbec. Zákon o daních z příjmů definuje přesné podmínky, za kterých je odstupné od daně osvobozené. Obecně platí, že se jedná o situace, kdy je výpověď dána ze strany zaměstnavatele a je spojena s reorganizací firmy, nadbytečností pozice nebo jinými důvody, které nesouvisí s vaším pracovním výkonem. Osvobozeno od daně je také odstupné v případě invalidního, starobního nebo výsluhového důchodu.

jak se daní odstupné

Důležité je zmínit, že existuje limit pro osvobozené odstupné. Ten se odvíjí od průměrné mzdy v národním hospodářství a počtu let odpracovaných u daného zaměstnavatele. Pokud je vaše odstupné vyšší než tento limit, část přesahující limit podléhá dani z příjmu. Pro přesnou kalkulaci a ověření, zda máte na osvobození od daně nárok, je vždy vhodné kontaktovat daňového poradce nebo finanční úřad.

Výše osvobozeného odstupného

V některých případech nemusíte odstupné danit vůbec. Zákon o daních z příjmů definuje přesné podmínky, kdy je odstupné od daně z příjmů osvobozeno. Mezi nejčastější případy patří ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu organizačních změn, zrušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele nebo z důvodu nadbytečnosti. Dále se daň z příjmů neplatí z odstupného, které nepřesahuje trojnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství. Tato hranice se každoročně mění a je zveřejňována Ministerstvem práce a sociálních věcí. Pro rok 2023 činí průměrná mzda 40 353 Kč, osvobozeno od daně z příjmů je tak odstupné do výše 121 059 Kč. Pokud je odstupné vyšší, daní se pouze částka přesahující tento limit. Je důležité si uvědomit, že osvobození od daně se vztahuje pouze na daň z příjmů fyzických osob. Sociální a zdravotní pojištění se z odstupného odvádí vždy, a to jak ze strany zaměstnance, tak i zaměstnavatele.

Zdanitelná část odstupného

Při výpočtu daně z příjmu se odstupné ne vždy zdaňuje celé. Existuje tzv. "zdanitelná část odstupného" a část, která je od daně z příjmů osvobozena. Výše osvobozené části se odvíjí od počtu let odpracovaných u daného zaměstnavatele a od výše průměrné mzdy v národním hospodářství.

Zdanění odstupného
Vlastnost Popis
Daň z příjmu Odstupné podléhá dani z příjmů fyzických osob.
Sazba daně Pro rok 2023 je sazba daně z příjmů fyzických osob 15 %.
Osvobození od daně Část odstupného může být od daně z příjmů osvobozena. Pro rok 2023 je to maximálně 12násobek průměrné mzdy.

V roce 2023 platí, že odstupné je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob do výše dvanáctinásobku průměrné mzdy za předminulý kalendářní rok, pokud je odstupné vypláceno po ukončení pracovního poměru trvajícího alespoň jeden rok. Tato hranice se zvyšuje o trojnásobek průměrné mzdy za každý další rok zaměstnání u téhož zaměstnavatele, maximálně však do výše dvanáctinásobku průměrné mzdy.

jak se daní odstupné

Zjednodušeně řečeno, čím déle jste u zaměstnavatele pracovali, tím větší část odstupného může být od daně z příjmů osvobozena. Je však nutné si uvědomit, že i osvobozená část odstupného podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Pro přesný výpočet zdanitelné a osvobozené části odstupného je vždy vhodné kontaktovat finančního poradce nebo daňového specialistu, kteří zohlední vaši konkrétní situaci a aktuální legislativu.

Sazba daně z příjmu u odstupného

Odstupné, které dostanete při ukončení pracovního poměru, se pro účely daně z příjmů fyzických osob považuje za příjem ze závislé činnosti. To znamená, že se na něj vztahuje stejný způsob zdanění jako na vaši mzdu. Z odstupného se odvádí daň z příjmů fyzických osob, a to zálohově v případě, že vám ho vyplatí zaměstnavatel. Pokud vám odstupné vyplácí jiný subjekt, například pojišťovna, budete ho muset sami zahrnout do svého daňového přiznání. Výše daně z příjmů fyzických osob u odstupného činí 15 %. Tato sazba se vztahuje na část odstupného, která přesahuje zákonem stanovený limit. Limit pro odstupné osvobozené od daně z příjmů se v roce 2023 rovná trojnásobku průměrné mzdy v národním hospodářství za předminulý kalendářní rok. Na odstupné se nevztahují žádné daňové slevy ani daňové zvýhodnění. To znamená, že odstupné nemůžete snížit o slevu na poplatníka, slevu na dítě ani o jiné daňové slevy. Stejně tak nemůžete uplatnit daňové zvýhodnění na dítě.

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel má v souvislosti s odstupným a jeho zdaněním několik povinností. Musí správně vypočítat výši odstupného podle zákoníku práce a případné kolektivní smlouvy. Dále je povinen odvést z odstupného daň z příjmů fyzických osob, a to ve správné výši a ve stanoveném termínu. Zaměstnavatel odvádí daň srážkovou formou, to znamená, že ji strhne přímo z vyplaceného odstupného. Kromě daně z příjmů je zaměstnavatel povinen odvést i zdravotní a sociální pojištění z části odstupného, která podléhá těmto odvodům. Všechny tyto odvody se provádí prostřednictvím vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a pojistného, které zaměstnavatel podává příslušnému finančnímu úřadu. Zaměstnavatel je také povinen vydat zaměstnanci Potvrzení o zdanitelných příjmech, a to nejpozději do konce února následujícího roku. Tento dokument slouží zaměstnanci k případnému daňovému přiznání. Správné plnění těchto povinností je důležité jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, aby se vyhnuli případným sankcím ze strany finanční správy.

jak se daní odstupné

Povinnosti zaměstnance

Zaměstnanec má v souvislosti s odstupným určité povinnosti týkající se daní. Je důležité si uvědomit, že odstupné se pro účely daně z příjmů fyzických osob považuje za příjem ze závislé činnosti. Znamená to, že podléhá dani z příjmů a odvádí se z něj sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnanec má povinnost zahrnout odstupné do svého daňového přiznání za rok, ve kterém mu bylo vyplaceno. Dále je zaměstnanec povinen poskytnout svému zaměstnavateli všechny potřebné informace a doklady, které souvisejí s výpočtem a zdaněním odstupného. To zahrnuje například potvrzení o délce trvání pracovního poměru nebo doklad o případném invalidním důchodu. V případě pochybností je vhodné, aby se zaměstnanec obrátil na finanční úřad nebo daňového poradce, kteří mu poskytnou bližší informace o jeho povinnostech v souvislosti se zdaněním odstupného.

Daňové přiznání k dani z příjmu

V rámci daňového přiznání k dani z příjmu je potřeba uvést i případné odstupné, které jste v daném roce obdrželi. Odstupné se daní jako příjem ze závislé činnosti, a to i v případě, že vám bylo vyplaceno na základě dohody o ukončení pracovního poměru. Z odstupného se odvádí daň z příjmů fyzických osob, a to ve výši 15 %. Z odstupného se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění, a to až do výše dvanáctinásobku průměrné mzdy. Pokud je odstupné vyšší než dvanáctinásobek průměrné mzdy, z částky převyšující tento limit se sociální a zdravotní pojištění odvádí. Pro rok 2023 je dvanáctinásobek průměrné mzdy stanoven na 495 600 Kč. Informace o zdanění odstupného naleznete v zákoně o dani z příjmů. Konkrétně se jedná o § 6 odst. 4 písm. b) bod 2. V případě nejasností se vždy obraťte na finančního poradce nebo na příslušný finanční úřad.

Specifika u dohod o provedení práce

U dohod o provedení práce se odstupné neposkytuje. Důvodem je, že odstupné je spojeno s ukončením pracovního poměru, zatímco dohoda o provedení práce není pracovním poměrem, ale dohodou o provedení určitého úkolu. Pokud by vám při ukončení dohody o provedení práce byla vyplacena nějaká částka, nejednalo by se o odstupné, ale spíše o smluvní bonus nebo o kompenzaci za předčasné ukončení dohody. Tato částka by podléhala zdanění a odvodům pojistného stejně jako odměna za práci.

jak se daní odstupné

Pro více informací o zdanění odstupného se obraťte na finanční úřad nebo daňového poradce.

Specifika u dohod o pracovní činnosti

U dohod o pracovní činnosti se odstupné daní trochu jinak než u klasického pracovního poměru. Pokud dostanete odstupné na základě dohody o pracovní činnosti, neplatí na něj daňová osvobození, která se vztahují na odstupné z pracovního poměru. To znamená, že celé odstupné z dohody o pracovní činnosti podléhá dani z příjmů fyzických osob.

Z odstupného se odvádí i sociální a zdravotní pojištění, ale jen do výše, která odpovídá platbě těchto pojištění z běžné odměny za práci na dohodu. To znamená, že pokud by vaše odměna za práci na dohodu nepodléhala v plné výši sociálnímu a zdravotnímu pojištění (například proto, že je nižší než minimální vyměřovací základ), pak se ani z odstupného neodvede sociální a zdravotní pojištění v plné výši.

Je důležité si uvědomit, že daňové a odvodové povinnosti se mohou lišit v závislosti na konkrétní situaci. Proto je vždy vhodné se poradit s odborníkem, například daňovým poradcem, abyste měli jistotu, že postupujete správně.

Nejčastější dotazy k dani z odstupného

Odstupné, tedy finanční kompenzace při ukončení pracovního poměru, je častým tématem diskuzí. Jeho zdanění se řídí zákoníkem práce a zákonem o daních z příjmů a závisí na několika faktorech. Obecně platí, že odstupné se daní jako příjem ze závislé činnosti. To znamená, že se z něj odvádí daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 % a sociální a zdravotní pojištění. Existují však i výjimky. Pokud odstupné nepřesáhne zákonem stanovený limit, je od daně z příjmů osvobozeno. Pro rok 2023 je tento limit stanoven na trojnásobek průměrné mzdy. Dále se od daně osvobozuje odstupné v případě organizačních změn firmy, invalidity zaměstnance nebo dosažení důchodového věku. Pro přesné informace o zdanění vašeho odstupného je vždy nejlepší kontaktovat finančního poradce nebo daňového specialistu.

Užitečné odkazy a kontakty

Pro bližší informace o zdanění odstupného se můžete obrátit na finanční úřad, pod který spadáte. Kontakty na váš místně příslušný finanční úřad naleznete na webových stránkách Finanční správy České republiky. Další užitečné informace o daních a odvodech v České republice naleznete na portálu Ministerstva financí České republiky. Pro individuální daňové poradenství se můžete obrátit na daňového poradce. Seznam daňových poradců vedených Komorou daňových poradců České republiky naleznete na webových stránkách komory.

jak se daní odstupné

Publikováno: 28. 06. 2024

Kategorie: právo

Autor: Lucie Kliková

Tagy: jak se daní odstupné | informace o zdanění odstupného