Novela zákoníku práce 2023: Kdy začnou platit změny?

Novela Zákoníku Práce 2023 Účinnost

Dovolená:

S novelou zákoníku práce, která nabyla účinnosti v roce 2023, přichází i pár změn týkajících se dovolené. Dobrou zprávou je, že se základní výměra dovolené nemění a zůstává na 4 týdnech. Zaměstnanci si tak i nadále mohou užívat minimálně 4 týdny zaslouženého odpočinku ročně. Novela se však dotýká problematiky převádění dovolené do dalšího roku. Zatímco dříve bylo možné převést veškerou nevyčerpanou dovolenou, nyní to bude možné pouze s 2 týdny. Zbylé 2 týdny dovolené bude muset zaměstnanec vyčerpat do konce kalendářního roku, jinak mu propadnou. Cílem této změny je motivovat zaměstnance k čerpání dovolené a k dopřání si odpočinku, který je důležitý pro jejich zdraví a psychickou pohodu. Novela také upřesňuje pravidla pro čerpání dovolené v případě překážek v práci, jako je například nemoc.

Práce z domova (home office):

Novela zákoníku práce, která nabyla účinnosti v roce 2023, přinesla i změny týkající se práce z domova, tedy home office. Ačkoliv se původně očekávalo zavedení podrobnější právní úpravy, novela se zaměřila spíše na upřesnění některých aspektů. Stále tak platí, že práce z domova je možná na základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Novela však nově výslovně uvádí, že dohoda o home office nemusí být písemná, pokud ji zaměstnavatel umožní všem zaměstnancům, kteří splňují předem stanovené podmínky. V praxi to znamená, že firmy si mohou nastavit interní pravidla pro práci z domova, která budou platit pro všechny zaměstnance. Zaměstnavatel má i nadále povinnost poskytnout zaměstnanci na home office potřebné vybavení, pokud se nedohodnou jinak. Novela však nově upřesňuje, že zaměstnavatel hradí zaměstnanci náklady spojené s prací z domova, a to v přiměřené výši. Co se týče kontroly ze strany zaměstnavatele, novela zdůrazňuje právo zaměstnance na soukromí. Zaměstnavatel tak nemůže zasahovat do soukromí zaměstnance na home office nad rámec nezbytně nutný pro výkon práce. Novela zákoníku práce z roku 2023 tak přinesla určité zpřesnění pravidel pro práci z domova, stále je však na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jakým způsobem bude home office v praxi fungovat.

Parameter Původní znění Novela 2023
Účinnost - [Datum účinnosti novely]

Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti:

Novela zákoníku práce, která nabyla účinnosti v roce 2023, přinesla několik změn i v oblasti dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. Tyto dohody patří mezi nejčastěji uzavírané pracovněprávní vztahy a novela se zaměřila na jejich zjednodušení a zpřehlednění. Jednou z hlavních změn je úprava evidence pracovní doby u dohody o provedení práce. Do 31. prosince 2022 platilo, že se evidence pracovní doby musela vést pouze tehdy, pokud si to smluvní strany výslovně sjednaly. Od 1. ledna 2023 je však situace jiná. Novela zavedla povinnost zaměstnavatele vést evidenci odpracované doby u všech dohod o provedení práce bez ohledu na to, zda si to strany sjednaly v písemné formě. Tato změna má zamezit obcházení zákona a zajistit, aby zaměstnanci na dohody o provedení práce nebyli zneužíváni. Novela se dotkla i maximálního rozsahu práce, který lze sjednat v rámci dohody o provedení práce. I nadále platí, že rozsah práce nesmí u jednoho zaměstnavatele přesáhnout 300 hodin za kalendářní rok. Zaměstnanec však nyní může u téhož zaměstnavatele pracovat na více dohod o provedení práce současně. U dohod o pracovní činnosti novela žádné zásadní změny nepřinesla. Stále platí, že rozsah práce nesmí u jednoho zaměstnavatele přesáhnout v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Novela zákoníku práce z roku 2023 přinesla do oblasti dohod o provedení práce a o pracovní činnosti důležité změny, které je nutné znát a respektovat.