Konkludentní jednání v právu: Kdy mlčení znamená souhlas?

Konkludentní

Definice konkludentního jednání

Konkludentní jednání je takové jednání, které není vyjádřeno slovy (písemně ani ústně), ale je vyvozováno z chování dané osoby. Jde o projev vůle, který je zřejmý z okolností a z jednání, které ho doprovází. Typickým příkladem je nákup v samoobsluze. Zákazník nedává slovní souhlas s koupí každého zboží, ale jeho úmysl koupit si vybrané zboží je zřejmý z jeho chování – vložení zboží do košíku, jeho odnesení k pokladně a zaplacení.

Důležité je, aby konkludentní jednání bylo dostatečně jasné a srozumitelné. Z pouhé nečinnosti osoby nelze automaticky vyvozovat její souhlas s něčím. Musí být zřejmé, že osoba si je vědoma dané situace a svým chováním dává najevo souhlas s určitým jednáním.

Konkludentní jednání má v právním styku stejnou váhu jako jednání výslovné. To znamená, že zavazuje osobu, která ho učinila, stejně jako kdyby svůj souhlas vyjádřila slovy.

Význam v právním kontextu

V právním kontextu hraje konkludentní jednání klíčovou roli. Popisuje situace, kdy se osoby nedomlouvají slovy, ale jejich vůli lze vyvodit z jejich chování nebo okolností. To je důležité, protože ne vždy je potřeba písemná smlouva nebo výslovný souhlas. Představte si například situaci, kdy si v obchodě vyberete zboží a postavíte se s ním do fronty u pokladny. Tím dáváte najevo, že máte zájem zboží koupit, ačkoliv jste to výslovně neřekli. Právně se jedná o konkludentní jednání, které má stejnou váhu jako ústní nebo písemná dohoda.

Vlastnost Konkludentní jednání Výslovné jednání
Forma projevu vůle Nepřímá, z chování Přímá, slovní či písemná
Příklad Nástup do tramvaje Podepsání smlouvy
Potřeba interpretace Vyšší Nižší

Je však důležité rozlišovat mezi konkludentním jednáním a pouhým předpokladem. Chování musí být dostatečně jasné a jednoznačné, aby z něj bylo možné vyvodit vůli zúčastněné osoby. Například pouhé prohlížení zboží v obchodě ještě neznamená, že ho chcete koupit. Stejně tak mlčení nelze vždy interpretovat jako souhlas. Vždy záleží na konkrétních okolnostech případu.

V praxi se s konkludentním jednáním setkáváme v mnoha oblastech práva, například v obchodním, občanském i trestním. Jeho správná interpretace je proto klíčová pro spravedlivé řešení sporů.

konkludentní

Rozdíl od výslovného projevu vůle

Konkludentní projev vůle se liší od výslovného projevu vůle ve způsobu, jakým je vůle projevena. Zatímco výslovný projev vůle je vyjádřen slovy, ať už ústně nebo písemně, konkludentní projev vůle je vyvozen z chování osoby nebo z okolností, které nasvědčují o její vůli.

Typickým příkladem konkludentního projevu vůle je nastoupení do autobusu. Tímto činem dáváme najevo, že chceme jet autobusem, i když jsme to výslovně neřekli. Stejně tak mlčení v situaci, kdy se od nás očekává odpověď, může být vykládáno jako souhlas.

Je důležité si uvědomit, že konkludentní projev vůle musí být jednoznačný a srozumitelný. Pokud existuje možnost pochybností o tom, co dané chování znamená, nelze ho považovat za konkludentní projev vůle. V takovém případě je nutné vůli vyjádřit výslovně.

V právní praxi je konkludentní projev vůle běžný a uznávaný. Je však důležité dbát na to, aby byl jednoznačný a nezpochybnitelný, aby nemohlo dojít k nejasnostem a sporům.

Typické příklady v praxi

V běžném životě se s konkludentními úkony setkáváme prakticky denně, aniž bychom si to možná uvědomovali. Typickým příkladem je nákup v samoobsluze. Vložením zboží do košíku a jeho následným zaplacením u pokladny dáváme najevo svůj souhlas s kupní smlouvou, ačkoliv jsme ji výslovně nepodepsali. Stejně tak nastoupením do autobusu a označením jízdenky dáváme najevo svůj souhlas s přepravní smlouvou.

Dalším příkladem může být situace, kdy si od souseda pravidelně půjčujeme sekačku na trávu a on nám ji bez problémů půjčuje. Z jeho chování, tedy z toho, že nám sekačku opakovaně svěřuje, můžeme vyvodit, že s půjčováním souhlasí, i když jsme si to výslovně nedohodli. Podobně je tomu i v případě, kdy nám někdo dlouhodobě poskytuje určitou službu bezplatně a my ji využíváme. Z jeho chování a okolností lze vyvodit, že s poskytováním služby souhlasí, přestože o tom neexistuje žádná písemná smlouva.

Je důležité si uvědomit, že konkludentní úkony jsou stejně závazné jako úkony výslovné. Proto je potřeba dbát na to, aby naše chování bylo jednoznačné a nevznikaly pochybnosti o našem skutečném úmyslu.

Podmínky platnosti

Pro uznání něčeho za konkludentní, tedy vyvozené z chování nebo okolností, je klíčová jednoznačnost. Nestačí, aby se dalo z chování něco vytušit nebo interpretovat. Chování musí jasně a nezpochybnitelně vyjadřovat určitý úmysl. Představte si situaci, kdy v obchodě vezmete z regálu rohlík a jdete s ním k pokladně. Váš úmysl koupit si rohlík je v tomto případě zřejmý. Naopak pouhé prohlížení rohlíku v regálu takový jednoznačný úmysl ještě nevyjadřuje.

konkludentní

Důležitá je i svobodná vůle jednající osoby. Pokud je někdo k určitému chování donucen, nemůžeme z něj vyvozovat jeho skutečnou vůli. Například pokud vám někdo drží pistoli u hlavy a vy mu pod nátlakem předáte své hodinky, nelze váš akt považovat za darování.

V neposlední řadě je nutné zohlednit i běžné zvyklosti a kontext situace. Co je v jedné situaci chápáno jako konkludentní souhlas, nemusí platit v situaci jiné. Například podání ruky je v naší kultuře běžným gestem pozdravu a v obchodním styku může vyjadřovat i souhlas s uzavřením dohody. V jiných kulturách ale může mít podání ruky zcela jiný význam.

Důkazní břemeno

V kontextu důkazního břemene je důležité rozlišovat mezi konkludentním jednáním a pouhými domněnkami. Zatímco konkludentní jednání jasně vyjadřuje vůli zúčastněné strany, a to i bez výslovného prohlášení, domněnka je pouhý předpoklad vyvozený z chování nebo okolností, který nemusí nutně odrážet skutečnou vůli. Pro úspěšné uplatnění práva v soudním řízení nestačí pouhá domněnka. Strana, která se dovolává právních následků z konkludentního jednání, nese důkazní břemeno. Musí prokázat, že chování dané osoby bylo jednoznačné a nevzbuzovalo žádné pochybnosti o jejím úmyslu. Soud posuzuje důkazy o konkludentním jednání vždy v kontextu všech okolností případu. Relevantní jsou například předchozí jednání zúčastněných stran, jejich vzájemná komunikace, obchodní zvyklosti v daném odvětví a další faktory. Pokud soud dojde k závěru, že chování dané osoby nebylo dostatečně jasné a jednoznačné, aby z něj bylo možné vyvodit konkludentní jednání, důkazní břemeno nebylo splněno.

Možnost zpochybnění

Konkludentní jednání, tedy něco, co je vyvozeno z chování nebo okolností, s sebou nese i možnost zpochybnění. Na rozdíl od výslovného projevu vůle, který je obvykle jasně formulován, je konkludentní jednání založeno na interpretaci. To otevírá dveře pro pochybnosti a spory o to, co dané chování skutečně znamenalo.

Například pokud někdo dlouhodobě využívá určitou službu bez výhrad a platí za ni, dá se z jeho chování usuzovat, že s podmínkami souhlasí. Co když ale dotyčný namítne, že podmínky nikdy nečetl a s některými zásadně nesouhlasí? V takovém případě je na místě otázka, zda bylo jeho chování dostatečně jednoznačné a srozumitelné, aby se z něj dalo vyvodit, že s podmínkami souhlasí.

konkludentní

Možnost zpochybnění konkludentního jednání je důležité mít na paměti jak v běžném životě, tak v právním styku. Pokud se spoléháme na to, že druhá strana vyjádřila svou vůli konkludentně, měli bychom se ujistit, že její chování je dostatečně jasné a srozumitelné. V opačném případě riskujeme, že naše očekávání nebudou naplněna a dostaneme se do sporu.

Rizika a nejasnosti

Konkludentní jednání, tedy něco, co je vyvozeno z chování nebo okolností, s sebou nese jistá rizika a nejasnosti. Absence jasně vyjádřené vůle může vést k dezinterpretacím a sporům. Co jedna strana vnímá jako jasný souhlas, může druhá strana interpretovat zcela odlišně. Například pouhé mlčení nemusí nutně znamenat souhlas, ačkoliv v některých případech může být takto vykládáno.

Dalším rizikem je obtížné dokazování. Zatímco písemná smlouva jasně definuje práva a povinnosti, u konkludentního jednání je nutné se spoléhat na svědectví, nepřímé důkazy a interpretaci chování zúčastněných stran. To může být v případě sporu problematické a vést k nejistotě ohledně výsledku.

Je proto důležité dbát na opatrnost a v případech, kdy je to možné a vhodné, upřednostnit jasnou a srozumitelnou komunikaci. Písemná forma dohody, i když stručná, může předejít mnoha nedorozuměním a sporům v budoucnosti. Vždy je lepší předcházet potenciálním problémům, než je pak složitě řešit.

Výklad v judikatuře

Česká justice se opakovaně zabývala otázkou konkludentního jednání, a to v nejrůznějších kontextech. Z judikatury vyplývá, že pro posouzení, zda určité jednání zakládá konkludentní projev vůle, je klíčové posuzovat jej vždy v konkrétních okolnostech případu. Soudní praxe zdůrazňuje, že samotná nečinnost či mlčení zpravidla nestačí k dovození konkludentního souhlasu. Je nutné, aby z chování daného subjektu bylo možné dovodit jednoznačný a určitý projev vůle směřující k určitému právnímu následku.

Například Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 23 Cdo 256/2010 judikoval, že pouhé převzetí plnění bez námitek nelze automaticky považovat za konkludentní souhlas s návrhem na uzavření smlouvy. V daném případě bylo nutné zkoumat i další okolnosti, jako je předchozí komunikace stran či obchodní zvyklosti. Podobně Nejvyšší soud v usnesení sp. zn. 21 Cdo 3533/2015 konstatoval, že pouhé užívání cizí věci po určitou dobu samo o sobě nezakládá konkludentní uzavření nájemní smlouvy.

Z judikatury tak vyplývá, že pro posouzení konkludentního jednání je nezbytné vždy pečlivě zkoumat všechny okolnosti případu a z chování dotčeného subjektu dovodit jednoznačný a určitý projev vůle. Samotná nečinnost, mlčení či pasivita zpravidla nepostačuje k dovození konkludentního právního jednání.

konkludentní

Konkludentní jednání, ač nevyslovené, promlouvá hlasitěji než slova. Je to jazyk činů, kterému rozumí každý, i když ho nechce slyšet.

Eliška Nováková

Praktické dopady a význam

Konkludentní jednání, tedy jednání vyvozené z chování nebo okolností, má v praxi značný dopad a význam. V běžném životě se s ním setkáváme denně, aniž bychom si to možná uvědomovali. Typickým příkladem je nákup v samoobsluze. Vložením zboží do košíku a jeho následným zaplacením u pokladny dáváme najevo svůj souhlas s koupí, ačkoliv jsme s prodavačem nevyměnili ani slovo. Stejně tak nastoupením do autobusu a označením jízdenky dáváme najevo svůj souhlas s přepravními podmínkami dopravce.

V právním kontextu má konkludentní jednání stejnou váhu jako jednání výslovné, ať už ústní nebo písemné. To znamená, že z našeho chování a okolností může být vyvozena naše vůle zavázat se k určitému plnění nebo strpět zásah do našich práv. Je proto důležité si uvědomovat, jaké signály vysíláme svým chováním, abychom se nedostali do nežádoucí situace. Naopak, pochopení principu konkludentního jednání nám umožňuje efektivněji komunikovat a dosahovat svých cílů i bez zbytečných formalit.

Publikováno: 29. 06. 2024

Kategorie: právo

Autor: Lucie Kliková

Tagy: konkludentní | něco, co je vyvozeno z chování nebo okolností