Konec dohody o provedení práce: Co to znamená a jaká jsou vaše práva?

Zrušení Dohody O Provedení Práce

Typy ukončení dohody

Dohoda o provedení práce, zkráceně DPP, je v Česku oblíbenou formou krátkodobého pracovního vztahu. Co se ale stane, když je potřeba ji ukončit? Existuje několik způsobů, jak na to.

Nejjednodušším způsobem je dohoda obou stran. Zaměstnavatel a zaměstnanec se prostě domluví na ukončení DPP, a to i před smluveným koncem. Důležité je, aby tato dohoda byla písemná.

DPP může skončit také uplynutím sjednané doby, na kterou byla uzavřena. V takovém případě není potřeba nic dalšího řešit, pracovní poměr končí automaticky posledním dnem sjednané doby.

Další možností je výpověď. Tu může dát jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel, a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodu. Výpovědní doba u DPP není stanovena zákonem, platí tedy to, co si strany sjednaly v dohodě. Pokud v dohodě výpovědní doba stanovena není, činí 2 týdny.

V některých případech je možné DPP ukončit i okamžitě, a to z důvodů uvedených v zákoníku práce, například při hrubém porušení pracovní kázně.

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv způsob ukončení DPP, je důležité mít vše písemně a dodržet všechny zákonné náležitosti. V případě nejasností je vždy lepší se poradit s odborníkem na pracovní právo.

Dohoda ukončena dohodou

Dohoda o provedení práce, zkráceně DPČ, je oblíbenou formou krátkodobé a nahodilé práce. Co se ale stane, když se strany dohodnou na jejím předčasném ukončení? Zákoník práce v § 77 odst. 1 písm. c) umožňuje ukončení pracovního poměru, tedy i dohody o provedení práce, písemnou dohodou s tím, že ke dni, na kterém se strany dohodnou, pracovní poměr končí. Důležité je, aby byla dohoda o ukončení DPČ sepsána písemně a oběma stranami podepsána. V opačném případě by se jednalo o neplatné ukončení pracovního poměru. V dohodě o ukončení DPČ je vhodné uvést důvod ukončení, i když to zákoník práce výslovně nenařizuje. Dále je nutné specifikovat den, ke kterému DPČ končí. Tento den se může shodovat s dnem podpisu dohody, ale může být stanoven i na pozdější datum. Pokud by dohoda o provedení práce obsahovala konkurenční doložku, je nutné v dohodě o ukončení DPČ upravit i její trvání. V opačném případě by platilo i po skončení DPČ. Vzor dohody o ukončení DPČ je volně dostupný na internetu, nicméně je vždy vhodné poradit se s odborníkem, aby byla dohoda v souladu s aktuální právní úpravou a splňovala všechny náležitosti.

Výpovědní doba u dohody

Dohoda o provedení práce, zkráceně DPP, je specifickým typem pracovního poměru, který se řídí vlastními pravidly. Jedním z nich je i problematika výpovědní doby. Na rozdíl od klasického pracovního poměru, kde se setkáváme s zákonnými lhůtami pro výpověď, DPP umožňuje větší flexibilitu.

zrušení dohody o provedení práce

Zrušení DPP je možné dohodou smluvních stran, a to k jakémukoliv datu. Pokud se strany nedohodnou jinak, DPP automaticky končí dokončením sjednané práce. Výpověď je zde spíše doplňkovou možností, jak ukončit DPP předčasně, pokud se na tom strany dohodnou.

V případě DPP neplatí žádná zákonná výpovědní lhůta. Pokud se strany rozhodnou DPP ukončit výpovědí, musí se v dohodě o ukončení DPP domluvit na délce výpovědní doby. Tato lhůta by měla být přiměřená, aby umožnila oběma stranám se na ukončení pracovního poměru připravit.

Je důležité si uvědomit, že i když DPP nabízí značnou flexibilitu, je nutné dodržovat sjednané podmínky a v případě nejasností se obrátit na odborníka, který poradí s konkrétní situací.

Zrušení dohody o provedení práce? Někdy tečka, jindy zase příležitost k novému začátku.

Eliška Dvořáková

Okamžité zrušení dohody

Okamžité zrušení dohody o provedení práce je výjimečným krokem, který ukončuje pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem okamžitě, bez dodržení výpovědní lhůty. Zákoník práce umožňuje okamžité zrušení dohody o provedení práce pouze z taxativně vymezených důvodů. Pro zaměstnance je to například situace, kdy mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat do 15 dnů od splatnosti, neposkytl mu sjednané pracovní podmínky nebo se dopustil hrubého porušení povinností. Zaměstnavatel může okamžitě zrušit dohodu o provedení práce například v případě, kdy zaměstnanec bez vážného důvodu nezačal konat práci, opakovaně nedodržuje sjednanou pracovní dobu nebo se dopustil závažného porušení pracovní kázně. Okamžité zrušení dohody o provedení práce musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden důvod zrušení. Doručením písemného oznámení druhé smluvní straně dohoda o provedení práce končí. Okamžité zrušení dohody o provedení práce je krajním řešením, které by mělo být využito pouze ve výjimečných případech. Vždy je vhodné nejprve zvážit mírnější varianty, jako je například domluva nebo výpověď.

Vlastnost Zrušení dohody o provedení práce Výpověď
Odstupné Ne Ano (v některých případech)
Délka výpovědní doby Neexistuje Závisí na délce pracovního poměru

Zrušení z důvodu nesplnění povinností

Dohoda o provedení práce, zkráceně DPP, je oblíbená forma krátkodobé spolupráce. Co se ale stane, když jedna ze stran nesplní své povinnosti? Může to vést až k zrušení dohody.

zrušení dohody o provedení práce

Nesplnění povinností může mít mnoho podob. U zaměstnavatele se může jednat například o nevyplácení mzdy, neposkytnutí sjednaných pracovních prostředků nebo zadávání prací nad rámec dohody. Zaměstnanec zase může porušovat pracovní kázeň, nedodržovat termíny nebo odvádět nekvalitní práci.

V případě závažného porušení povinností může druhá strana od dohody odstoupit. Odstoupení od dohody musí být písemné a musí v něm být uveden důvod. Zrušení dohody o provedení práce je pak účinné dnem, kdy je písemné odstoupení doručeno druhé straně.

Je důležité si uvědomit, že i při ukončení DPP z důvodu nesplnění povinností má zaměstnanec nárok na mzdu za vykonanou práci. Stejně tak mu náleží i náhrada mzdy za dovolenou, pokud na ni do konce pracovního poměru nedošlo.

Zrušení DPP z důvodu nesplnění povinností je krajním řešením. Vždy je lepší se nejprve pokusit o dohodu a vyřešit sporné body smírnou cestou.

Odvolání z dohody

Odvolání z dohody o provedení práce není v zákoníku práce výslovně upraveno. To ale neznamená, že by nebylo možné dohodu ukončit předčasně. Jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele platí, že dohodu o provedení práce je možné zrušit pouze písemnou formou a to ze zákonem stanovených důvodů. Pro ukončení dohody o provedení práce se používá pojem "zrušení" nikoliv "odvolání".

Zaměstnanec může dohodu o provedení práce zrušit pouze z vážných důvodů, které mu brání v dalším plnění práce. Mezi takové důvody patří například nemoc, stěhování za prací, péče o dítě nebo studium. Zaměstnavatel může dohodu o provedení práce zrušit pouze z důvodů uvedených v dohodě. Mezi typické důvody patří například neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance, porušování pracovní kázně nebo organizační změny u zaměstnavatele.

Důležité je pamatovat na to, že zrušení dohody o provedení práce musí být vždy písemné a druhá strana musí s ukončením souhlasit. V případě, že se zaměstnanec se zaměstnavatelem na ukončení dohody nedohodnou, je možné se obrátit na soud. Konec pracovního vztahu na základě dohody o provedení práce pak nastává dnem, který je uveden v písemné dohodě o zrušení. Pokud v dohodě o zrušení den ukončení pracovního poměru není uveden, platí, že pracovní poměr končí doručením dohody o zrušení druhé smluvní straně.

zrušení dohody o provedení práce

Poslední mzda a odstupné

Při ukončení dohody o provedení práce nevzniká nárok na odstupné, a to ani v případě, že by tato dohoda byla ukončena před sjednanou dobou. Odstupné je spojeno s ukončením pracovního poměru a dohoda o provedení práce tento typ vztahu nepředstavuje.

Poslední mzda, respektive odměna za vykonanou práci, se vyplácí po skončení dohody o provedení práce, a to nejpozději v den, který byl pro její ukončení sjednán. Odměna musí zahrnovat všechny složky mzdy, na které má pracovník dle dohody nárok, včetně případných příplatků, odměn nebo náhrad.

V případě, že by zaměstnavatel nechtěl poslední mzdu vyplatit v řádném termínu, má pracovník právo se domáhat jejího vyplacení.

Potvrzení o zaměstnání

Potvrzení o zaměstnání je dokument, který na žádost zaměstnance vydává zaměstnavatel. Obsahuje důležité informace o průběhu a ukončení pracovního poměru. V případě dohody o provedení práce se nejedná o klasický pracovní poměr, a proto se ne vždy vydává potvrzení o zaměstnání v tradičním slova smyslu. Zaměstnavatel má však povinnost vydat zaměstnanci na jeho žádost potvrzení o zdanitelných příjmech, a to i v případě dohody o provedení práce. Toto potvrzení obsahuje informace o výši zdanitelných příjmů, sražených zálohách na daň z příjmů a odvodech na sociální a zdravotní pojištění. V případě ukončení pracovního vztahu na základě dohody o provedení práce je důležité si ujasnit, zda potřebujete potvrzení o zaměstnání, nebo potvrzení o zdanitelných příjmech. Pro účely evidence pracovní činnosti a pro případnou podporu v nezaměstnanosti je zpravidla dostačující kopie podepsané dohody o provedení práce a zápočtový list. Pokud si nejste jistí, jaký dokument potřebujete, obraťte se na příslušnou instituci, pro kterou dokument potřebujete, nebo na svého bývalého zaměstnavatele.

Co dělat po skončení dohody

Po ukončení dohody o provedení práce je důležité znát svá práva a povinnosti. V první řadě je nutné rozlišit, zda dohoda skončila uplynutím sjednané doby, dohodou obou stran, nebo výpovědí. V případě uplynutí sjednané doby není nutné podávat žádnou výpověď. Pokud se strany dohodnou na ukončení dohody před sjednaným termínem, je nutné sepsat dohodu o ukončení dohody o provedení práce. V případě výpovědi platí pro dohodu o provedení práce stejné lhůty jako pro pracovní poměr, tedy zpravidla dvouměsíční výpovědní lhůta. Po skončení dohody o provedení práce má zaměstnanec nárok na vyplacení mzdy za vykonanou práci, a to nejpozději v den splatnosti mzdy. Dále má zaměstnanec nárok na odstupné, pokud u zaměstnavatele odpracoval alespoň dva roky a dohoda nekončí jeho výpovědí z důvodu hrubého porušení pracovních povinností. Zaměstnanec má také nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou. Po skončení dohody o provedení práce je vhodné zkontrolovat si zápočtový list a ujistit se, že obsahuje všechny potřebné údaje.

zrušení dohody o provedení práce

Nejasnosti a spory - kam se obrátit?

V případě nejasností ohledně zrušení dohody o provedení práce nebo ukončení pracovního poměru na základě této dohody je důležité znát svá práva a povinnosti. Prvním krokem by mělo být prostudování samotné dohody o provedení práce, kde by měly být specifikovány podmínky pro její zrušení. Pokud dohoda neobsahuje jasné informace, je vhodné obrátit se na příslušnou legislativu, konkrétně na Zákoník práce. V případě pochybností nebo sporů je možné se obrátit na inspektorát práce, který poskytuje bezplatné poradenství. Další možností je kontaktovat odborovou organizaci, pokud jste jejím členem, nebo se poradit s advokátem specializujícím se na pracovní právo. Pamatujte, že včasná a informovaná reakce je klíčová pro ochranu vašich práv a zájmů.