Dědická daň: Kolik vás bude stát?

Kolik Je Dědická Daň

Dědicové první skupiny: Do této skupiny patří manžel, děti, vnoučata a rodiče zemřelého. Tito dědicové dědickou daň neplatí.

Dědicové první skupiny, tedy manžel, děti, vnoučata a rodiče zemřelého, mají v České republice od roku 2014 velkou výhodu – dědickou daň neplatí. Tato výjimka se vztahuje na veškerý majetek, který po zemřelém zdědí. Ať už se jedná o peníze, nemovitosti, auta nebo cenné papíry, dědicové první skupiny z nich neodvádí státu ani korunu.

Zrušení dědické daně pro nejbližší rodinu mělo za cíl zjednodušit dědické řízení a ulevit pozůstalým v těžké životní situaci. Díky tomu se dědicové nemusí obávat vysokých daňových odvodů a mohou se plně soustředit na vypořádání dědictví a zvládání ztráty blízké osoby.

Dědicové druhé skupiny: Do této skupiny patří sourozenci zemřelého, jejich děti, prarodiče zemřelého a partneři, kteří žili se zemřelým alespoň jeden rok před jeho smrtí ve společné domácnosti. Tito dědicové platí daň ve výši 7 % z hodnoty zděděného majetku.

Sourozenci, jejich děti, prarodiče a partneři, kteří sdíleli domácnost se zesnulým minimálně rok před jeho úmrtím, spadají do druhé dědické skupiny. Kolik ale vlastně zaplatí na dědické dani? Pro druhou skupinu je sazba daně stanovena na 7 % z hodnoty zděděného majetku. To znamená, že pokud zdědí majetek v hodnotě jednoho milionu korun, daň činí 70 000 korun. Je důležité si uvědomit, že dědická daň se počítá z hodnoty celého zděděného majetku, tedy nejen z nemovitostí, ale i z finančních prostředků, movitých věcí a dalších aktiv.

Dědicové třetí skupiny: Do této skupiny patří všichni ostatní dědicové, kteří nepatří do první ani druhé skupiny. Tito dědicové platí daň ve výši 15 % z hodnoty zděděného majetku.

Dědicové třetí skupiny, kam patří všichni, kdo nezapadají do první ani druhé skupiny, platí dědickou daň ve výši 15 % z hodnoty zděděného majetku. Tato sazba se vztahuje na všechny druhy majetku, ať už se jedná o nemovitosti, peníze, cenné papíry nebo movité věci. Je důležité si uvědomit, že dědická daň se počítá z hodnoty majetku v době úmrtí zůstavitele, nikoliv v době, kdy byl majetek pořízen.

Výše dědické daně se může lišit v závislosti na několika faktorech. Kromě stupně příbuzenství hraje roli i hodnota zděděného majetku. Pro dědice třetí skupiny platí daňová sazba 15 % bez ohledu na výši dědictví. Je však důležité zmínit, že existují i osvobození od daně z dědictví. Například dědictví po manželovi/manželce je od daně z dědictví zcela osvobozeno.

Před podáním daňového přiznání k dani z dědictví je vhodné se poradit s daňovým poradcem, který vám pomůže s výpočtem daně a s vyplněním všech potřebných dokumentů.

Publikováno: 23. 06. 2024

Kategorie: právo

Autor: Lucie Kliková

Tagy: kolik je dědická daň | informace o výši dědické daně